№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Биз жөнүндө

Мектептин тарыхы

№21 мектеби 2006 жылдан баштап иштеп келе жатат.Мектеп 754 орундукка ылайыкташтырылган.Азыркы учурда 1200дон ашык окуучу окуп келет.

мектепте жалпы 62 мугалим эмгектенет. Мектептин өзүнүн методикалык темасы жана негизги стратегиялык максаттарды  жана эффективдүү  көрсөткүчтөрүдү  аныктоо үчүн 2014-2018-жылга чейин мектептин өзүн-өзү өнүктүрүү планы иштелип чыккан.

Мектептин миссиясынын жана программасынын негизги идеясы:

Окуу-тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо.

Миссиянын глобалдуу максаты: социалдык активдүүлүк жана гендердик тен укуктуулук, коомдо өзүн-өзү алып жүрүүгө, жашоодо өз ордун таба билүүгө, ар тараптан таланттуу инсандарды тарбиялоого, алган билимдерин жашоодо пайдалана билүүгө тарбиялоо болуп эсептелинет. Мектептин негизги милдеттери:

 • Ата-энелер менен тыгыз иштеп,жакшы билимдерге ээ болгон азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын салттарын жана маданиятын терен сыйлаган, бүтүндөй дүйнөлүк маданиятты жана искусствону түшүнүүгө, баалоого жөндөмү бар бүтүрүүчүлөрдү тарбиялоо.
 • Окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн ачуу,окуу таанып билүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
 • Билим берүүнүн сапатынын жогорулашынын негизинде алдынкы заманбап технологияларды, методикалык инновациялык информацияларды колдонууну ишке ашыруу.
 • Мектепте “жашоонун сергек мүнөзү” планын иштеп чыгуу менен окуучулар жана мугалимдер арасында “дени сак улут” программасынын үстүндө иштөө.

Ушул түзүлгөн окуу программасынын негизинде иш жүргүзүлөт.

Мектептин өнүгүү  процесси окуучулардын жөндөмдүүлүгүн арттыруу менен бардык окуучуларга кайталангыс сапаттуу билим берүү. Турмушта алган билимдерин айкалыштыра билүүгө жетишүүсүнө көнүл бөлүү.

 • Мектеп администрациясы жана педагогикалык кенешме мектептин ички көзөмөлү боюнча ар бир мугалимдин жеке ишмердүүлүгүн жана эффективдүүлүгү боюнча структуралык бөлүктөрү аркылуу ишке ашат. (методикалык кенешме, психологиялык-социалдык) .
 • Окуучулардын алган билимдеринин сапаттары жыл сайын текшерилип, анкета алынып  ошондой эле жогорку класстын окуучуларына  өзүн-өзү башкаруу кенешмесинде сурамжылоо жүргүзүлүп турат.
 • Ата-энелерге тематикалык көзөмөл боюнча чогулуштар өткөрүлөт жана өз алдынча иштер алып барылат.
 • Азыркы күндө мектепте сапаттуу билим берүү , документацияларды пландоо күнүмдүк  маселе катары жолго коюлган.

 

                Локалдык акты, мектептин иштөө режими

Билим берүү уюмунун локалдык актылардын мазмуну
Кызматкерлер менен мамилени калыптандыруучу локалдык актылар  
Ички көзөмөлдөөнүн эрежелери
Эмгек келишимдери
Жамааттык келишим
Педогогикалык кеңешменин чечими
Билим сапаты үчүн стимулдук бөлүштүрүүлөрдүн тартиби жөнүндөгү жобо
Эмгек жамаатынын жалпы чогулушунун жобосу
Мектептин кызматкерлеринин эмгегин коргоо инструкциясы
Кызматтык  инструкциялар
Ички режимдин эрежелери

 

Ички көзөмөлдү усулдук кенешмеде каралып, ал тажрыйбалуу мугалимдер,усулдук бирикменин жетекчилери, мектеп администрациясы ошондой эле көзөмөлдөө кенешинин курамы аркылуу ишке ашат.                         Мектепте 8 бирикме бар. Мектеп педагогикалык-психологиялык проблеманын  IV этабында иштеп жатат. Мектепте мугалимдердин өз билимин оркүндөтүү графиги түзүлүп, бекитилген. Мугалимдер алдынкы педагогикалык инновациялык, заманбап тажрыйбаларды пайдалануу менен сабактарда колдонуунун үстүндө иштеп жатышат. Методикалык иштердин планы түзүлгон, жаш мугалимдер менен иштөө дагы талапка жооп бергидей уюштурулган,жылдык план түзүлгөн, насаатчылар бекитилип,жоболор менен тааныштырылып,насаатчы мугалимдердин сабактарына киргизүүнүн графиги түзүлүп, сабактарга кирүү уюштурулган.  Мектепте:                                             1.Башталгыч класстарынын                2.математика, физика, информатика                               3.кыргыз тили жана адабияты                                                                                                    4.орус тили жана адабияты                                                                             5.биология ,химия,адеп                                                                                                        6.тарых, география                                                                                  7.көркөм өнөр ,сүрөт,музыка

 1. чет тили сабактарынын методикалык бирикмелери иштейт. Декадалардын графиги  түзүлүп,график боюнча  сабактар өтүлүп анализдер жүргүзүлүп турат. Мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүлүп, тренинг, семинар,лекциялар жүргүзүлүп турат.  Мектептин жүргүзүлгөн анализинин негизинде төмөндөгүдөй билим – тарбия  берүү максаты коюлду:коллективде жагымдуу маанай түзүү аркылуу окуучулардын жекече жөндөмдүүлүктөрүн ачуу, таанып билүүсүн жөнгө салуу ден соолуктарын бекемдөө.

Жалпы орто билим берүү мекемесинин миссиясы:

Өзүн-өзү өнүктүрүү программасынын негизинде мектептин миссиясы 2014-жылдан   2018-жылга чейин негизги стратегиялык максаты жана анын эффективдүү көрсөткүчтөрүнүн үстүндө иштөө боюнча атайын программа иштелип чыккан.

Мектептин миссиясынын жана программасынын негизги идеясы:

Окуу тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо.

Миссиянын негизги бөлүгү болуп: социалдык активдүүлүк жана гендердик тен укуктуулук, коомдо өзүн-өзү алып жүрүүгө, жашоодо өз ордун таба билүүгө, ар тараптан таланттуу инсандарды тарбиялоого, алган билимдерин жашоодо пайдалана билүү болуп эсептелинет.

 

Мектептин негизги милдеттери:

 • Ата-энелер менен тыгыз иштеп,жакшы билимдерге ээ болгон азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын салттарын жана жалпы адамзаттык баалуулуктарынын маданиятын терен сыйлаган, бүтүндөй дүйнөлүк маданиятты жана искусствону түшүнүүгө, баалоого жөндөмү бар бүтүрүүчүлөрдү тарбиялоо.
 • Окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн ачуу,окуу таанып билүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
 • Билим берүүнүн сапатынын жогорулашынын негизинде алдынкы заманбап технологияларды, методикалык инновациялык информацияларды колдонууну ишке ашыруу.
 • Мектепте “жашоонун сергек мүнөзү” планын иштеп чыгуу менен окуучулар жана мугалимдер арасында “дени сак улут” программасын тажрыйба  катары колдонуу.

Ушул түзүлгөн окуу программанын негизинде иш жүргүзүлөт.

. Билим берүү программасындагы жетишүү контингенти жөнүндө маалымат

 

Билим алуунун формаларыҮстүбүздөгү окуу жылындагы окуучулардын саны:1207Алардын ичинен ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жана инвалид  окуучулардын саны:5
Билим берүү мекемесинде
Күндүзгү формаКүндүзгү  форма:12075
Күндүзгү жана сырттан окуу(кечки) форма        ____________
Сырттан окуу форма       ____________
Билим берүү мекемелеринен тышкары
Үй-бүлөлүк билим алуунун формасы       ____________

 

. Билим берүү программасынын Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык дал келишүүсү

 

Көрсөткүчтөрдүн  аталышыБирдик ченеми/маани си:Эскертме
1Билим берүү программасынын максаттык бөлүгү
1)   Түшүндүрмө каттын мамлекеттик талапка ылайык дал келишүүсүдал келет 
2)  Билим берүү программасындагы окуучулардын түзүлгөн иш пландын негизинде жетишүүлөрүнүн мамлекеттик талап менен дал келишүүсүдал келет 
3) Билим берүү программасынын талабы менен иш планынын негизиндеги баалоо жетишкендиктеринин дал келишидал келет 
2.Билим берүү программасынынын камсыздоо бөлүмү
1)Мамлекеттик талап менен окуу сабактарынын программасынын мазмуну  жана класстан тышкаркы ишмердүүлүктөрү менен дал келишидал келет 
2) Тарбиялоо программасынын жана окуучулардын коомдошуусунун мамлекеттик талап менен дал келишидал келет 
3)Түзөтүү иштеринин программасы менен мамлекеттик талаптын дал келишидал келет 
3.Билим берүү программасындагы уюштуруу бөлүмү
1) Окуу программасынын планы мамлекеттик талапка дал келишидал келет 
2)Календарлык окуу графигинин мамлекеттик талапка дал келишидал келет 
3) Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн мамлекеттик талапка дал келишидал келет 
4 Билим берүү программасынын негизги кызматташуу бөлүмү.
1) мамлекеттик компонент100% 
2) мектеп компоненти 

 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктөрдүн планы жөнүндө маалымат

 

Көрсөткүчтөрдүн аталышыЧенем бирдиги/маанисиэскертүү
5.1. Окуу мөөнөтүндөгү сабактан тышкаркы ишмердүүлүктөрдүн көлөмүийрим жет. 40

дене тар.уюш.ийр 40

 
5.2. Класстан  тышкаркы ишмердүүлүккө багыт көрсөтүүЖөндөмдүү окуучуларга багыт берүү, элдик аспаптарда ойноого үйрөтүүгө жана чет тилин алып жүрүүгө, ден соолугун чындоого багыт берүү. жалпы 6 кружок иштейт
5.3. Класстан  тышкаркы ишмердүүлүктүн формаларыийрим 

 

 1. 12. Социалдык өнөктөштөр

Өнөктөш уюмдар, алар менен уюштурулган кызматташтыкты ишке ашыруунун алкагындагы иштер  (санагыла):  Коомдук  кайрымдуулук  фонд FHI,  №98 лицей,№17 лицей, Балдарды коргоо институту “Зордук-зомбулуксуз мектеп”.

Өнөктөш  уюмдар  менен  биргелешип долбоорлордо   иштөөдө   кызматташтыкты     жакшыртуу

 Долбоордун  аталышыДолбоордун  максатыУюштурулган  жылыБюджет (эгер  бар  болсо )
 СДПКошумча  билим  беруу04.02.2016+
 “Балдарга карата зомбулукту токтотолу”КРда балдарга карата зомбулуктун бардык түрүн  жоюуга көмөктөшүү, балдардын ички мигранттардын коомчулукта зомбулукка чыдамсыздык мамиле жасоону калыптандыруу.01.01.2014+
 “SKREAM Балдардын эмгегине каршыбыз!”Балдардын эмгегин жоюу боюнча эл аралык программасын ишке ашыруу.01.01.2014+
 “10-11-класстар учун №98,№17 кесиптик окуу жайлары менен биргеликте кыска мөөнөттө кесипке ээ болуу”. Ээ болгон кесиптер: “Чач тарач мастери”, “электрондук техникалык мастер”, “тигүүчүлүк”.Кошумча кесипке ээ болуу14.09.2014+

13.

1.Окуучулардын жетишкендиги: райондук олимпиадада Батыров Баястан тарых сабагынан 3-орунду, 10-класстын окуучусу Шаршеналиева Мираида 2-орунду биология предметинен ээлеген. Себат билим берүү борборунан 6-класстарга тестирлөө жүргузүлүп жыйынтыгында математика предметинен жогорку көрсөткүчкө ээ болушкан. “Акыл таймаш” шаардык конкурсуна катышып кыргыз тили, тарых география предметтеринен                   7-8-класстарынын окуучулары 3-орунга жетишишкен.

Мектепте  уюштурулган  «Манас » балдар жана  өспүрүмдөр  уюмунун  түзүлгөнүнүн  10 жылдыгына  карата  «Биз  улуу  айкөл  Манас  атабыздын  урпактарыбыз »  аталышында райондук семинар  өткөрүлдү.  Семинарга Свердлов  районундагы мектептин организатор  завучтары өзүн-өзү  башкаруу  балдар  уюмунун  президенттери Свердлов  райондук БББадиси Адишова  Зарина  Апсаматовна №21 МТУ нун башчысы  Күлчоро  Камчыбекович  жана  ата-энелер  катышты. «Жаш  таланттар -2017» конкурсунун катышуучусу   4-а классынын  окуучусу  Исаева  Афина гала-концертте «Жоокер  ырын » ырдоо  менен  жеңишке  жетишип   проектор  микрофону менен  сыйланды. Мектептин  математика  мугалими  Раманкул  кызы  Эрмектин «Тарых бүктөмүндөгү таланттар »  аттуу  адабий китебинин  ачылышы өттү. Бул  иш-чарага  жазуучулар  союзунан , ЭЛТР дин  журналистери  мектеп директорлору, ата-энелер  , окуучулар катышышты.Жарандык  коргонуу күнүнө карата  ӨКМ нын  МУВ-ГРИН   коомдук бирикмеси  менен  биргелешкен шаардык  семинар мектебизде  өтүлдү.Тема:  Өзгөчө  кырдаалдагы  коопсуздук  жана  адамды  коргоо! Семинарга  Америка  мамлекетинин  «МУВ  ГРИН »  коомдук  бирикмесинин  волонтерлору,ЦПСС  ГЗ дан Ногойбаев Ч, өзгөчө  кырдаалдар  Министирлигинин  өкүлү Чоконов О.А. Бишкек  шаардык Мэриясынын БББ нын  башчысы Мейрманова С.Ж. Бишкек  шаардык БББнын  орун  басары   Никифирова  Н.В.  Бишкек  шаарынын  БББ нын адиси  Осмонов  А.С.  Свердлов районунун  БББнын  директору Абдылдаева  А.И. шаардык  мектептин  директорлору , ТТКН, АЧД мугалимдери  катышышты.

Райондук «Милициянын  жаш  жардамчысы », «Эр  жигит » конкурстарына окуучуларыбыз  активдүү   катышып,  кызыктыруучу  сыйлыктарга  ээ  болуп,  грамоталар  менен  сыйландык. Райондук  «Жаш  инспектор » конкурсу   биздин  мектептин базасында өткөрүлүп,  иш- чарага  Свердлов БББнын  адиси  Адишова З.А. ,  Свердлов  районундагы мектептин  тарбия  завучтары, окуучулар ,ИИМдин , МАИ  кызматкерлери  катышышты. «Адеп,ыйман жана  маданият»  жылына  карата №21  орто  мектебинде  2016-2017-окуу  жылында  өтүлгөн иш  чаралар. «Адеп,ыйман жана  маданият»  жылына  карата  мектеп  ичинде «Ыймандуулук , адептүүлүк – маданияттын   башаты »  аталышында  сармерден өтүлдү.  Бул  иш –чарага Свердлов  районунун акими Болотбеков  Самарбек  Болотбекович жана Свердлов  райондук  Билим  беруу борборунун  директору      Абдылдаева  Анара  Илясовна катышышты.