№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Иш-чаралардын планы

 Иштелуучу иштердин планыАвгустсентябрьоктябрьноябрьдекбрь
1Педкадрлар менен иштөө
1.1Педагогикалык кенешменин иши1.      2017-2018-окуу жылындагы окуу-тарбия иштеринин анализи

2.      2018-2019-окуу жылындагы милдеттер

1.Мектептин  регламенти1.Мектептин  иштөө  режимин  тактоо

 

2.Психолог  менен класс жетекчилердин иш алып баруусу

 

1.Iчейректин жыйынтыктары.

2. Окуучулардын билим  сапатын  жогорулатуунун  негизги  жолдору  жана  алдыңкы педагогикалык  тажрыйбалардын критерийлерин иштеп  чыгуу.

1.Мугалимдердин жана класс жетекчилердин иштеген иштерин баалоо
1-2Мугалимдерди кесиби  боюнча билимдерин  жогорулатууМугалимдерди  курстан  өткөүү  боюнча заявкаларды  тактоо, графигин  түзүү1.Мугалимдердин  билимдерин  жогорулатуу   боюнча курстан  өткөрүү. “ Кут  билим ““гезитине  чыккан  график  боюнча.Мугалимдерди курстан өткөрүүМугалимдерди курстан өткөрүү1. окуу  жылында курстан  өтө  турган  мугалимдердин  графигин  бекитүү.

2Мугалимдердин кесиби  боюнча билимдерин  догорулатуу  боюнча жыйынтык  чыгаруу

1-3Директордун алдындагы  кеңешме1.Жаңы  окуу  жылына  даярдыктар.

2. Класстарды комплектештирүү.

3. Окуу  планын кабыл  алуу.

4.Мугалимдерди комплектештирүү.

5.Жаңы  окуу  жылындагы  милдеттер  жөнүндө .

6. Жалпы  окуу программа боюнча  отчеттор.

7.1-сентябрь   билим  күнүн  өткөрүү.

“Мамлекеттин экономикасын чыңдоо”жылына  карата   ачык  сабактарды  өтүү.

1.Жолдо  жүрүүнүн  жана  коопсуздук  эрежелерин  окутуу жөнүндө.

2. Окуучуларды  китеп  менен  камсыз  кылуу  жөнүндө

3. Мугалимдерди  тарификациялоо  жөнүндө.

4.Мамлекеттик  тил  декадасын  өткөрүү.

5.23-сентябрь  мамлекттик  тил

Тил  майрамын  өткөрүү   жөнүндө.

6. Экологиялык  тарбия  декадасын  өткөрүү  жөнүндө.

“ Биз  ушул  жерде  жашайбыз” акциясын  өткөрүү

7.Өрт өчүрүүчүлөрдүн  декадасы.

8.Коопсуздук  эрежелери  менен  окуучуларды  тааныштыруу

1.Окуучулардын  сабакка   катышуусу  боюнча  рейд  жүргүзүү.

2.Кыргыз  тилчилердин декадасын  өткорүү.

3. Кыргыз  тили  жана  адабияты сабагынаын  сапаттуу  берилиши  жөнүндө.

4. 5-класстын  окуучуларынын  адаптацияланышы  жана  билим  сапаттарын  көзөмөлдөө.

5. Карылар  күнүн  жана  мугалимдер  күнүн  өткөрүү  жөнүндө.

1. Окуу  тарбия иштердеги

I чейректин жыйынтыктары  жөнүндө.

2. II-чейректеги  иштелүүчү  иштердин  пландары .

3. Кыш  мезгилине  даярдыктар  жөнүндө

4.Өрт коопсуздугу  жана  аны  алдын  алуу  жөнүндө.

5.Жолдо  жүррүү эрежелеринин  аткарылышы  жөнүндө.

6. Англис  тили сабагынын  декадасын өткөрүү жөнүндө.

1. Башталгыч класстарынын  мугалимдеринин  декадасынын  жыйынтыгы.

2. Так  илимдер  декадасын  өткөрүү  жөнүндө .

3.Наркоманиянын  алдын  алуу  декадасын  өткөрүү  жөнүндө.

4. Матеамтика,  информатика  сабактарынын  сапатуу   берилиши  жөнүндө.

1-4Окуу  тарбия иштери  боюнча  завучтун  кеңешмесинде.1Мугалимдерге  сааттарды  бөлүштүрүү  жөнүндө.

Расписаниелерди  түзүү  жөнүндө.

Күзгү  сыноого  калган  окуучулардын экзамендеринин жыйынтыгын  чыгаруу.

1.Окуу  планынын аткарылышы  жөнүндө

2. Нормативдүү  документтердин  жазылышы  жөнүндө.

3. Кыймыл  боюнча  отчеттордун берилиши жөнүндө(кеткен  окуучулардын  справкасын  тактоо)

1.Кыргыз  тили  жана адабияты сабагынын  сапаты  жөнүндө(справкаларды  окуу)

2.Окуу  режимин сакталышынын  жыйынтыгы.

1.1-4 класстын  окуучуларынын билим  сапаттары  жөнүндө. (справкаларды  окуу  талкуулоо)

2. Кыргыз  тили  жана  адабияты  сабагы  боюнча  окуучулардын

1.Англис тили жана адабиятысабагы боюнча окуучулардын билим сапатынын жыйынтыгы.

2. Англис тилинин сабагынын сапаттуу берилишинин жыйынтыгы.(маалымат окуу)

11Мектептин ички көзөмөлү1.Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө

2.Календарлык тематикалык пландарды бекитүү

3.окуучулардын өздүк делолорунун абалын карап чыгуу

4.5-класстын окуучуларынын жазуу дептерлерин текшерүү(матиматика, кыргыз тили, орус тили

2-1Административдик көзөмөл 

1. 5-класстын окуучуларынын билим сапаттрын текшерүү

2. Мектепке жаңы келген окуучулардын билим сапаттарын текшерүү.

1.Начар окуган окуучулардын тизмесин алуу алар менен иштөөнүн пландарын иштеп чыгуу.

2.5-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү(кыргыз тили,орус  тили,математика)

1.6- класстын окуучуларынын билим сапаттрын текшерүү.

2.Кыргыз тили жана адабияты сабагынан окуучулардын жазуу иштерин текшерүү

3. мугалимдердин сабактарына катышуу.(маалымат жазуу)

4.1-чейректин жыйынтыгы

 

1.7- класстын окуучуларынын билим сапаттрын текшерүү.(бардык сабактар боюнча

2. Жаңы  кирген   сабактарга катышуу.

3.Жаш  мугалимдердин  сабактарына  катышуу.

 

1.8-класстын  окуучуларынын  билим  сапатын  текшерүү.(бардык  сабактардан)

Тарых  сабагынын  берилишинин абалы.

2-2Тематикалык  көзөмөл 1.Окуучулардын  китеп менен  камсыз болушун  көзөмөлдөө.

2.Окуу  планынын  аткарылышын текшерүү.

3.Окуу  режиминин  сакталышын  текшерүү.

1.6-класстын окуучуларынын билим  сапаттарын  текшерүү1.7-класстын  окуучуларынын  билим  сапаттарын   текшерүү.

2.Башталгыч  класстарынын  билим  сапатын  текшерүү.

1.8-10-класстын окуучуларынын  билим  сапаттарын текшерүү.
2-3Класстын  көзөмөлү  боюнча жалпы  жыйынтык 5-класстар6-класстарБашталгыч  класстар10-класстар
2-4Документтердин толтурулушу  боюнча көзөмөл1.Класстар  боюнча окуучулардын  учету.

2.Эмгек китепчелеринин толтурулушуна көзөмөл.

3.Өздүк баракчаларынын туура  толтурулушу.

4.Расмий иш  кагаздарды мамлекеттик туура  жазууну көзөмөлдөө.

5.5-кл. күндөлүктөрүн, дептерлерин  текшерүү

(сентябрь айында)

1.Класстык журналдардын туура  толтуруу  эрежелерин  аткаруу.

2. Календардык пландарды толтуруу  жана  бекитүү.

3.Мектептин  иш  кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү  уюштурууну  көзөмөлдөө.

 

 

 

 

 

 

 

1.Класстык журналдын сабак  берген мугалимдер тарабынан толтурулушун  текшерүү1.Окуу программасынын аткарылышын  текшерүү.

2.5-11-кл. окуучуларынын бардык  сабактарынан  дептерлерин текшерүү.

3.Башталгыч  жана 5-класстарынын окуучуларынын  күндөлүктөрүн, дептерлерин текшерүү.

1.Тапшырма  берүүнүн  нормаларын текшерүү.

2.2-9-кл. кыргыз тили, математика сабактарынан дептерлерин  текшерүү.

3.1-11-класстын класс  жетекчилеринин жана  предмет мугалимдердин  системалуу иш  алып  баруусун  текшерүү.

4.10-кл. күндөлүктөрүн дептерлерин  текшерүү.

2-5Жалпыга билим берүүЭне-Сай микроучастогунун  картасын  тактоо. О.э. 16  жашка  чейинки  орто  билими  жок балдардын жайгашуусун  тактоо. Мектептин мугалимдерин участокторго бекитүү.“ КР нын жалпыга билим берүү” законун микроучастоктогу окуучулардын  ата-энелерине түшүндүрүү.Комиссиянын составына ата-энелердин атынан мектептин  ата-энелер  комитетин шайлоо.

Окуучулардын сабакка үзгүлтүксүз катышуусун дайыма комиссия тарабынан көзөмөлдөө.

Сабакты  себепсиз көп  калтырган , тартип бузган ата-энеси мектеп  менен  аз  байланышкан  окуучулар  менен  жыл бою  класс жетекчи, тарбия  жана  окуу завучтары  менен аңгемелешүү.Жыл боюнча начар  окуган  окуучулар  менен  иштеген мугалимдердин планын  тактоо.
IIIМониторингдер5-параллель  класстар6-параллель  класстарБашталгыч  парллель класстар

 

10-параллель класстар

 

IVОкуучулардын окууга болгон кызыгуусун активдештирүү1.“ Менин  Ата  Мекеним  Кыргызстан”  дил  баян  конкурсу .

2. “Тилим  менен  улутмун,  тилим  менен улукмун” конкурс

1. Кыргыз  тили  жана  адабияты  сабагы  боюнча  олимпиада.1.Баардык  предметтер боюнча  мектептик  олимпиада өткөрүү1.Бардык  сабактардан 10-11-кл. арасында мектептик  олимпиаданы өткөрүү.

2.Райондук ,  шаардык олимпиадага даярдануу.

VМетодикалык  иштер 1.Предметтер  боюнча кружокторду уюштуруу.

2.2017-2018-окуу  жылындагы метод  иштердин  анализи.

3. 2018-2019-окуу  жылындагы методикалык  иштердин пландары.

1.Мамлекеттик тил  декадасын  өткөрүү.

2.Экологиялык тарбия жана өрт  өчүрүүчүлөр  декадасы.

3.Ачык  сабактар (кыргыз  тили  жана адабияты)

4.Тегерек стол “Сабакта окутуунун активдүү  методдорун  колдонуу”

1.Кыргыз  тили  жана адабияты сабактарынын декадасын  өткөрүү.

2.Методикалык окуу

“ Сабактын максаттарынын  туура  коюлуш  эрежелери”

3.Нравалык тарбия  декадасы

1. Сабактын жаңы  техналогияларын  пайдалануу  менен азыркы жаңылануунун  негизинде сабакты  уюштуруу.

2. Башталгыч кл.мугалимдеринин  декадасы

1. Орус  тили, орус  адабияты жана  англис тили  сабактарынын  декадасы. (ачык  сабактар)

2.Орус  тилинде  жана англис тилинде грамматикалык эрежелерди  пайдалануу  менен  сабактын сабаттуулугуна жетишүү.

VIАта-энелер  менен  иштөө1.Ата-энелер  чогулушу

2. “ Ата  мектеби, Эне мектеби” улуттук  педагогика (1-кл. доклад)

1. Ата-энелер советинин  чогулушу.1. Укук бузулардын  алдын алуу  боюнча түзүлгөн  кнештин чогулушу.

“ Өспүрүм” рейди

1.Чырлашкан үй-бүлөлөр  менен  жекече  иш  алып  баруу.

“Өспүрүм”  рейди

VIIТрадициялуу  иш  чаралар .Эгемендүүлүк  күнү1.Билим күнү1.Мугалимдер  күнү.

2.Карылар күнү.

Жаңы  жылдык карнавал
Иштелуучу иштердин планыЯнварь ФевральМарт Апрель Май Июнь
1Педкадрлар менен иштоо
1-1Педагогикалык кеңешменин  иши Окуу  тарбия  иштери  боюнча   1-жарым жылдыктын жыйынтыгыОкуучулардын окуу  предметине карата алардын билимдеринин, көндүмдөрүнүнжана  билгичтиктерин өнүктүрүүнү уюштурууМамлекеттик бүтүрүү  экзамендерин уюштуруу1.Окуучулардын сабакка  жетишүүсү, катышуусу боюнча жылдын жыйынтыгы

2.9-11-класстарды экзаменге  киргизүү  боюнча.

3.Экзамендик комиссиянын курамын бекитүү.

9-11-класстарды бүтүрүү экзаменинин  жыйынтыгы жөнүндө
1-2Мугалимдердин  кесиби  боюнча билимдерин  жогорулатуу.Мугалимдерди  курстардан өткөрүүАчык  сабактарМугалимдерди аттестациялоо кызыктыруу, стимулдаштырууЖаш  мугалимдердин  чыгармачылык  отчетуКийинки  окуу  жылына карата мугалимдерди комплектештирүү.Мугалимдердин категорияларын  жогорулатууга заявкаларды берүү. Аттестациянын жыйынтыгын  чыгаруу
1-3Директордун  алдындагы  кеңешме1-жарым  жылдык боюнча жыйынтыктар

3-чейректин  иш  пландарын корректировкалоо

Декадалардын жыйынтыктары  жөнүндө.

Кружоктун иштери документациялары жөнүндө.1.Мектептин психолгунун иштелген  иштеринин  жыйынтыктары.

2.3-чейректин жыйынтыктарынын анализи.

3.Экзамендерге даярдоолорду  уюштуруу.

 

1.Жалпыга  билим берүү  жөнүндө.

2.Химия , биология  сабактарынын  декадасы.

Тарбиялык  иштердин жыйынтыктары  жөнүндө.Жыл  ичиндеги мектепте  өтүлгөн иш-чараларды баалоо  жана анализдеп  чыгуу.

 

Кийинки  окуу  жылында иштелүүчү  иштерди  пландаштыруу

1-4Завучтун алдындагы  кеңешме 3-чейрек боюнча ички көзөмөлдү  пландоо.

1-жарым  жылдык боюнча программанын аткарылышын карап  чыгуу

2-жарым  жылдык   боюнча  календарлык –тематикалык пландарды  текшерүү  жөнүндө.

9-11 класстарынын  окуучуларынын билим  деңгээлин  текшерип  чыгуу  жөнүндө

9-11-класстар  аттестат  жана  күбөлүк  алуу  үчүн  докменттерин  толтуруу  жөнүндө.

Контролдук, практикалык иштердин аткарылышы  жөнүндө.

Сабактардан бир “3”, “4” алган  окуучулардын  2-жарым жылдыкта жетишүүсүн  карап  чыгуу.

4-чейректеги  иштелүүчү  иштерди  пландаштыруу

Көчүрүү  жана  бүтүрүү  экзамендерин  уюштуруу.

9-11-класстардын экзамени, метод бирикменин иштеринин анализ, кийинки окуу  жылынын  методикалык иштеринин  планы.

Экзаменге мектептин даярдыгы, комиссияларга инструктаж  берүү.

Окуучулардын  билимдерин, билгичтерин, көндүмдөрүн  жыйынтыгы жөнүндө.

Бардык сабактардан окуу пландарынын аткарылышы жөнүндө. Мугалимдердин билимдерин  жогорулатуунун жыйынтыктары. Жана окуу  жылына кадырларды  кабыл  алуу  жөнүндө.

Бүтүрүу  экзаменин жыйынтыгы.

Мектептин докментациясынын абалы

2Мектептин ички көзөмөлү
2-1Административдик көзөмөл Башталгыч класстарынын  окуучуларынын окуу  техникасын текшерүүАнглис тили сабагынан окуучулардын билимин  текшерүү .

Кыргыз тили сабагынын 5-11-класстарга берилишинин  абалы.

 

Математика сабагынын 5-11 класстарда  берилиш  абалы.Сүрөт, музыка, эмгек, дене тарбия сабактарынын берилиши  жана сабак берген мугалимдердин чыгармачылык  отчету.МБ нин иштеринин  анализи, көчүрүү  экзамендеринин жыйынтыктары 5-8-10-класстарЭкзаменди текшерүү
2-2Тематикалык көзөмөлОкуучулардын билимдерин, билгичтерин, көнүмдөрүн  текшерүүГеография сабагынын берилишин текшерүү. Тарых сабагынын  сапаттуу  берилиши.Биология, адеп  сабактарынын  сапатуу  берилишиКуржоктордун  чыгармачылык  отчеттору
2-3Класстын көзөмөлү  боюнча  жалпы  жыйынтык9-класстар11-класстар8-класстар
2-4Докментердин толтурулушу  боюнча  көзөмөл1.Жалпы окуу  боюнча  микроучастокторду кыдыруу.

Справкаларды  чогултуу.

2. Журналдардын өздүк  делолордун, алфавиттик  китепченин  толтурулушун  текшерүү

9-класстардын күндөлүктөрүн, дептерлерин  текшерүү, маалымат жазуу1.11-класстардын күндөлүктөрдүн, дептерлерин  текшерүү.

2. Журналдардын өздүк  делолордун, алфавиттик  китепченин  толтурулушун  текшерүү

8-класстардын күндөлүктөрүн, дептерлерин  текшерүү,

маалымат жазуу

7-класстардын күндөлүктөрүн, дептерлерин  текшерүү,

маалымат жазуу

2. Журналдардын өздүк  делолордун, алфавиттик  китепченин  толтурулушун  текшерүү

Документациялардын толтурулуштары  боюнча справкаларды пед.советте  окуу.

                                                                                                                    БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   “___”_________2020-жыл

 

 

Айлык план сентябрь

Иштелүүчү иштердин планы ЖооптууКайда каралат
1Билим күнү

 

ТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

А.Ыманбекова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
22. Окуучуларды китеп менен камсыз кылуу.

 

Китепканачы Н.Асакеевамаалымдама
3Мугалимдерди тарификациялоо

 

ОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

Административдик кеңешмеде,     маалымдама
4Мамлекеттик тил майрамын өткөрүү.

 

Мамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваДиректор алдындагы кеңешмеде
5Мамлекеттик тил декадасын өткөрүү.

 

Мамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваДиректор алдындагы кеңешмеде
6Ийримдердин ишин уюштуруу.

 

ОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

УБ кеңешмеси
7Дежурствону уюштуруу

 

ОТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

маалымдама
81-класстын тамактануусун уюштуруу

 

ОТИ б.д.о.басары

Абирова Н.З.

Административдик кеңешмеде,маалымдама
9Жаш мугалимдер менен иш алып баруу

 

ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
10 Медициналык китепчелердин толтурулушуна  көзөмөл жүргүзүүМамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваДиректор алдындагы кеңешмеде
11Мугалимдерди сыйлыкка көрсөтүү боюнча материалдарды даярдоо

 

ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
12 Календарлык, класс жетекчилердин тарбиялык пландарын бекитүү

 

ТИ б.д.о.басары Абирова  Н.З

ОТИ б.д.о. басары М.Жусупова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
13Жаш мугалимдер менен иш алып баруу.ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

УБ кеңешмеси
14Номативдүү документтердин жазылышыОТИ б.д.о. басары

Н.Жусупова

Директор алдындагы кеңешмеде
15Кыймыл боюнча отчеттордун берилиши кеткен окуучулардын справкаларын  тактооОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
16Начар окуган окуучулардын тизмесин алуу

Алар менен иштөөнүн пландарын иштеп чыгуу.

ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Директор алдындагы кеңешмеде
17Жаңы келген окуучулардын билим сапатын текшерип чыгууОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
185- класстын окуучуларынын  онлайн аркылуу билим сапатын текшерүүОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

М.Байгуттуева

Директор алдындагы кеңешмеде
19Окуучулардын китеп менен камсыз болушун көзөмөлдөө.Китепканачы Н.АсакееваАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
20Окуу режиминин сакталышын текшерүүОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

Директор алдындагы кеңешмеде
21Класстык журналдардын туура толтуруу эрежелерин көзөмөлдөөОТИ б.д.о.басары

С.Жумакунова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
22“КРнын жалпыга билим берүү” мыйзамын микроучастоктогу окуучулардын ата-энелерине түшундүрүу.Соц.педагог

Нааматбек у Бакай

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
23“Менин Ата Мекеним-Кыргызстан” дил баян конкурсу

“Тилим менен улутмун,тилим менен улукмун “конкурс

Мамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваУБ кеңешмеси
24Ата-энелер чогулушу “Ата мектеби. Эне мектеби”улуттук педагогика(доклад)ТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
25.Жолдо жүрүүнүн жана техникалык коопсуздук эрежелерин окутуу .

 

ОТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
26Окуучулардын сабакка катышуусу

1-класстар

ТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

Директор алдындагы кеңешмеде
27Окуучулардын өздүк делолордун абалын карап чыгууОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

УБ кеңешмеси
285-класстын окуучуларынын онлайн окуу нормативин текшерүү(математика,кыргыз тил,орус тил)ОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
29Мамлекеттик тилдин кабыл алынышын 31 жылдыгынаМам.тил б.д.о.басары

М.Байгуттуева

Директор алдындагы кеңешмеде
30Окуучулардын Онлайн сабакка катышуусун көзөмөлдөөЖумакунова С.Б

М.Байгуттуева

М.Жусупова

Н.Абирова

А.Ыманбекова

Административдик кеңешмеде,маалымдама

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          Жумакунова С.Б.

                               

                                                                    

 

                                                                                                                    БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                                                                      

                                                                                                  “___”_________2020-жыл

Айлык план    октябрь

Иштелүүчү иштердин планы Ким жооптууКайда каралат
11.Мугалимдерди курстан өткөрүү.ОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
2Күндөлүк сабактын пландарын текшерүү

Жаш мугалимдер менен иш алып баруу

 

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

М.У.Жусупова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
3Класс жетекчилердин тарбиялык пландарын талдоо.

Класстан сырткаркы кружоктордун,спорттук секциялардын ишин уюштуруу

ТИ боюнча директордун о.б. Н.АбироваДиректор алдындагы кеңешмеде
4Начар окуган окуучулардын ата-энелери менен ангемелешүү.

 

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

М.У.Жусупова

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
51-5-класстын класстын жетекчилери,предметтик мугалимдери менен окуучулардын жаңы шартка (онлайн) көнүүсү боюнча кеңешме өткөрүү.

 

ОТИ боюнча

директордун о.б М.У.Жусупова

ТИ б.д.о.басары:                    Абирова Н .З

УБ кеңешмеси
6Окуучулардын сабакка катышуусу б\ча рейд жүргүзүү.

 

ТИ боюнча директордун о.б. ИДН,соц.педагогӨндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
7Кыргыз тилчилердин декадасын өткөрүү.

Кыргыз тили жана адабияты сабагынын сапаттуу берилиши жөнүндө.

 

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
85-класстын окуучуларынын ылайыкташуусу(преемственность) жана билим сапаттарын көзөмөлдөө. (жылдырылат)

 

ОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
91.Аралыктан окутууда кыргыз тили жана адабияты сабагынын сапаты жөнүндө (справкаларды окуу)

2.Окуу режимиин сакталышынын жыйынтыгы.

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
101. 6-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү.

132.Кыргыз тили жана адабияты сабагынан окуучулардын жазуу иштерин текшерүү.

3.Мугалимдердин сабактарына катышуу.(спр.жазуу)

4.I чейректин жыйынтыгы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

М.У.Жусупова  Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
11ИДН менен биргеликте окуучуларга рейд жүргүзүү

 

ИДНкызматкери,

ТИ боюнча директордун о.б. Н.З.Абирова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
12 

2.Электрондук күндөлүккө 6-кл. күндөлүктөрүн, дептерлерин текшерүү.

ОТИ боюнча директордун о.б. Жумакунова С.Б

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
133.Орус класстарынын мамлекеттик тилде сүйлөшүн көзөмөлдөө. 

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

 

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
14Комиссиянын составына ата-энелердин атынан мектептин ата-энелер комитетин шайлоо.

Окуучулардын сабакка үзгүлтүксүз катышуусун дайыма комиссия көзөмөлдөө.

ТИ боюнча директордун о.б. Н.З.АбироваӨндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
15Башталгыч класстардын мугалимдеринин окуучулардын шар окуусу боюнча иш-аракетиОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
161.Ата-энелер советинин чогулушу.Онлайн тартипте

 

ТИ боюнча директордун о.б. Н.З.АбироваАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
171.Муглимдер күнү.

2.Карылар күнү

3.”Манас” уюмунун иштери

ТИ боюнча директордун о.б. Абирова, Ыманбекова

организатор

Административдик кеңешмеде,маалымдама
18Предмет аралык конкурстарды уюштуруу, Онлайн иш-чараларды байма бай өткөрүү

1-4-класстар

Башталгыч кл.мугалимдер

 

УБ кенешмеде
15“Мамлекеттик тилдин кабыл алынышын 31 жылдыгына карата иш-чараларды уюштурууКырг.муг.

10-11- кл. окуучулары таймаш

Мам.тил.б.д.о.басары М.Байгуттуева
16Пандемия шартына карабастан ар кандай илимий-маданий иш-чараларга онлайн форматта катышып турууну колго алууШМОШМО жетекчилери

 

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          Жумакунова С.Б.

                                                                                                                         БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     “___”_________2020-жыл

                                                             

                                                

Айлык план                 ноябрь

Иштелүүчү иштердин планы Ким жооптууКаа каралат
11.Мектеп дежурствосун уюштуруу .Администрация

ТИ б.д.о.б

Абирова Н.З..

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
21.Окуу тарбия иштердеги

I чейректин жыйынтыктары жөнүндө.

2.Окуучулардын билим сапатын жогорулатуунун негизги жолдору жана алдыңкы педагогикалык тажрыйбанын критерийлерин иштеп чыгуу

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

I чейректе иштелген                   иш – чаралар: ТИ б.д.о.б

Абирова Н.З.

Директор алдындагы кеңешмеде

Пед кен.

31.Аралыктан окутуу учурунда  1-4-класстын окуучуларынын билим сапаттары жөнүндө.

(справкаларды окуу талкуулоо)

2. Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окуучулардын билим сапаты-нын жыйынтыгы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

Мамлекеттик тил б/ча дир

орун басары

М. Байгуттуева

Директор алдындагы кеңешмеде
41.дистанттык форматта                       5-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү. (бардык сабактардан)

2.Жаңы кирген мугалимдердин сабактарына катышуу.

3.Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

 

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

Административдик кеңешмеде, маалымдама
51.6-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү.

2.Башталгыч класстарынын билим сапатын текшерүү.

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
6Башталгыч класстардын онлайн сабактарга катышуусун көзөмөлгө алуу

 

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
71.Окуу программасынын аткарылышын текшерүү.

2.5-11-кл. окуучуларынын бардык сабактарга катышуусун көзөмөлдөө

3. Башталгыч кл. дептерлерин текшерүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

ТИ б.д.о.б

Абирова Н.З.

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
8Сабакты себепсиз көп кирбеген, ат-энеси мектеп менен аз байланышкан окуучулар менен жыл бою класс жетекчи, тарбия жана окуу завучтары менен аңгемелешүү.ТИ б/ча Абирова Н.З.

Нааматбек у Б.

УБ кеңешмеси
9Башталгыч –параллель класстардын математика сабагынын бирдиктүү,эффективдүү электрондук ресурстарды пайдалануу менен берилишин текшерүүОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
10Орус тили адабияты сабагы боюнча конкурстарга катышуу

 

ОТИ боюнча

директордун о.б.

Жумакунова С.Б

ШМО жетекчи

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама

 

111.Сабактын жаңы технологияларын пайдалануу менен азыркы жаңылануунун негизинде сабакты уюштуруу.Методикалык жардам.ОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
121.Укук бузуулардан алдын алуу боюнча түзүлгөн кеңештин чогулушу.

«Өспүрүм» рейди

ТИ б/ча Абирова Н.З.

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
13Математика,физика сабактарына катышууОТИ боюнча

директордун о.б Жумакунова С.Б

 

 

УБ кеңешмеси
14Кыш мезгилине даярдыктарЗавхоз Э.ШабдановАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
15Онлайн форматта республикалык жана шаардык конкурстарга катышууМам.тил.б.д.о.басары М.БайгуттуеваАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
16Мугалимдердин онлайн форматта атайын электрондук ресурстар менен иштөөсүн көзөмөлгө алууну күчөтүүМетод иштери боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси

 

 

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          С.Б.Жумакунова

                                                                                                                    БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                  №21 орто   мектебинин

                                                                                                                   директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                  “___”_________2020-ж

Айлык план    декабрь

Иштелүүчү иштердин планы Ким жооптууКайда каралат
11.Мугалимдерди курстан өткөрүү.МИ боюнча

директордун о.б .

М.У.Жусупова

.

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
21.Мугалимдерин кесиби боюнча билимдерин жогорулатуу курстарына жиберүү.ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова

МИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
31.Башталгыч класстардын декадасынын жыйынтыгы.

2.четил, орус тили  декадасын өткөрүү жөнүндө.

3.Наркоманиядан алдын алуу.Спид оорусунан алдын-алуу боюнча айлык өткөрүу.

4.Терроризм коркунучтарынан сактануу боюнча класс жетекчилер менен биргеликте иш жүргүзүү.

5.3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга камкордук көрүү күнүнө жана 10- декабрь Адам укукгун коргоо күнүнө карата иш жүргүзүү.

ОТИ боюнча

директордун о. М.У.Жусупова

 

ТИ б/ча Абирова Н.З

Директор алдындагы кеңешмеде
41.Математика-1-4-кл,

кыргыз-тил 5-7-кл сабакткарынын сапаттуу берилиши жөнүндө.

2.Антикоррупция боюнча класс жетекчилер менен биргеликте иш жүргүзүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

Мектеп директору Г.Умарова

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
51.Англис тилинин сабагынын сапаттуу  берилишинин жыйынтыгы. (маалымат окуу)ОТИб.д.о.басары

Жумакунова С.б.

ШМО жетекчиси

УБ кеңешмеси
61.8-класстынын окуучуларынын билим  сапатын текшерүү (бардык сабактардан) Тарых сабагынын берилишинин абалы.

2.УБ 1-жарым жылдыкта иштеген иштери.

3. Жаш мугалимдердин психологиялык жактан ылайыкташуусу,көнүүсү үчүн шарт түзүү.

ОТИб.д.о.басары

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
71.8-10-класстын окуучуларынын  билим  сапаттарын  текшерүү.

2.Кышкы каникулда иштелүүчү иштер.

2.Ден соолук барагындагы көрсөтмөлөрдүн  аткарылышы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.б.

М.У.Жусупова

УБ кеңешмеси
81.Жаңы жылга карата мектепти жасалгалоо.Дубал газеталарды чыгаруу.(1-11-класстар)ТИ б/ча Н.З.Абирова

 

УБ кеңешмеси
91.10-класстар

2.Көзөмөлдүн жыйынтыгы

3.Предметтик олимпиаданын жыйынтыгы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б.

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
101.Тапшырма берүүнүн  нормаларын  текшерүү.

2.2-9 кл. кыргыз  тили,математика  сабактарынан дептерлерин  текшерүү.

3.1-11 класстын класс  жетекчилеринин  жана предмет мугалимдердин системалуу  иш  алып  баруусун текшерүү.

3.10-кл. күндөлүкторүн  дептерлерин  текшерүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б.

Жумакунова С.Б., М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама

 

11Жыл боюнча начар  окуган окуучулар менен  иштеген  мугалимдердин  планын  тактоо.МИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
12Жаңы жыл-2019 майрмадык иш-чараны ата-энелер менен биргеликте өткөрүү.

2.Майрамдык күңдөргө карата күнү-түнү жүргүзүлүүчү дежурствонун графигин түзүү.

ТИ б.д.о.басары Н.Абирова

Организатор:

Талантбек к М.

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
13Орус тили, орус адабияты жана  англис тили  сабактарынын  декадасы(  ачык сабактар )

Орус тилинде жана  англис  тилинде грамматикалык эрежелерди  пайдалануу  менен  сабактын  сабаттуулугуна  жетишүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
14Жылуулук жана жарык режиминин сакталышы.Завхоз Э.ШабдановАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
15Бардык  сабактардан 10-11 кл арасында  мектептик олимпиаданы өткөрүү.

Райондук  шаардык олипиадага даярдануу.

ОТИ боюнча

директордун о.б.

Жумакунова С.Б.

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама

 

169-11- класстардын окуучуларынын ата-энелери менен иш алып баруу.ТИ б/ча Абирова Н.ЗАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
174-декабрь “Манас күнүнө”карата жумалык өткөрүү

2.12-декабрь Ч.Айтматовду эскерүү күнүнө карата иш-чара

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
18 

 

 

 

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          Жумакунова С.Б.

                                                                                                                    БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________                                     

                                                                                                                   “___”_________2020-жыл

                                                               Айлык план сентябрь

Иштелүүчү иштердин планы ЖооптууКайда каралат
1Билим күнү

 

ТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

А.Ыманбекова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
22. Окуучуларды китеп менен камсыз кылуу.

 

Китепканачы Н.Асакеевамаалымдама
3Мугалимдерди тарификациялоо

 

ОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

Административдик кеңешмеде,     маалымдама
4Мамлекеттик тил майрамын өткөрүү.

 

Мамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваДиректор алдындагы кеңешмеде
5Мамлекеттик тил декадасын өткөрүү.

 

Мамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваДиректор алдындагы кеңешмеде
6Ийримдердин ишин уюштуруу.

 

ОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

УБ кеңешмеси
7Дежурствону уюштуруу

 

ОТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

маалымдама
81-класстын тамактануусун уюштуруу

 

ОТИ б.д.о.басары

Абирова Н.З.

Административдик кеңешмеде,маалымдама
9Жаш мугалимдер менен иш алып баруу

 

ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
10 Медициналык китепчелердин толтурулушуна  көзөмөл жүргүзүүМамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваДиректор алдындагы кеңешмеде
11Мугалимдерди сыйлыкка көрсөтүү боюнча материалдарды даярдоо

 

ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
12 Календарлык, класс жетекчилердин тарбиялык пландарын бекитүү

 

ТИ б.д.о.басары Абирова  Н.З

ОТИ б.д.о. басары М.Жусупова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
13Жаш мугалимдер менен иш алып баруу.ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

УБ кеңешмеси
14Номативдүү документтердин жазылышыОТИ б.д.о. басары

Н.Жусупова

Директор алдындагы кеңешмеде
15Кыймыл боюнча отчеттордун берилиши кеткен окуучулардын справкаларын  тактооОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
16Начар окуган окуучулардын тизмесин алуу

Алар менен иштөөнүн пландарын иштеп чыгуу.

ОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Директор алдындагы кеңешмеде
17Жаңы келген окуучулардын билим сапатын текшерип чыгууОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
185- класстын окуучуларынын  онлайн аркылуу билим сапатын текшерүүОТИ б.д.о. басары

М.Жусупова

М.Байгуттуева

Директор алдындагы кеңешмеде
19Окуучулардын китеп менен камсыз болушун көзөмөлдөө.Китепканачы Н.АсакееваАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
20Окуу режиминин сакталышын текшерүүОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

Директор алдындагы кеңешмеде
21Класстык журналдардын туура толтуруу эрежелерин көзөмөлдөөОТИ б.д.о.басары

С.Жумакунова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
22“КРнын жалпыга билим берүү” мыйзамын микроучастоктогу окуучулардын ата-энелерине түшундүрүу.Соц.педагог

Нааматбек у Бакай

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
23“Менин Ата Мекеним-Кыргызстан” дил баян конкурсу

“Тилим менен улутмун,тилим менен улукмун “конкурс

Мамлекеттик тил б.д.о. басары М.БайгуттуеваУБ кеңешмеси
24Ата-энелер чогулушу “Ата мектеби. Эне мектеби”улуттук педагогика(доклад)ТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
25.Жолдо жүрүүнүн жана техникалык коопсуздук эрежелерин окутуу .

 

ОТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
26Окуучулардын сабакка катышуусу

1-класстар

ТИ б.д.о.басары

Н.Абирова

Директор алдындагы кеңешмеде
27Окуучулардын өздүк делолордун абалын карап чыгууОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

 

УБ кеңешмеси
285-класстын окуучуларынын онлайн окуу нормативин текшерүү(математика,кыргыз тил,орус тил)ОТИ б.д.о.басары

Жумакунова С.Б

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
29Мамлекеттик тилдин кабыл алынышын 31 жылдыгынаМам.тил б.д.о.басары

М.Байгуттуева

Директор алдындагы кеңешмеде
30Окуучулардын Онлайн сабакка катышуусун көзөмөлдөөЖумакунова С.Б

М.Байгуттуева

М.Жусупова

Н.Абирова

А.Ыманбекова

Административдик кеңешмеде,маалымдама

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          Жумакунова С.Б.

                               

                                                              

                                                                                                                    БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                                                                      

                                                                                                  “___”_________2020-жыл

Айлык план    октябрь

Иштелүүчү иштердин планы Ким жооптууКайда каралат
11.Мугалимдерди курстан өткөрүү.ОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
2Күндөлүк сабактын пландарын текшерүү

Жаш мугалимдер менен иш алып баруу

 

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

М.У.Жусупова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
3Класс жетекчилердин тарбиялык пландарын талдоо.

Класстан сырткаркы кружоктордун,спорттук секциялардын ишин уюштуруу

ТИ боюнча директордун о.б. Н.АбироваДиректор алдындагы кеңешмеде
4Начар окуган окуучулардын ата-энелери менен ангемелешүү.

 

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

М.У.Жусупова

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
51-5-класстын класстын жетекчилери,предметтик мугалимдери менен окуучулардын жаңы шартка (онлайн) көнүүсү боюнча кеңешме өткөрүү.

 

ОТИ боюнча

директордун о.б М.У.Жусупова

ТИ б.д.о.басары:                    Абирова Н .З

УБ кеңешмеси
6Окуучулардын сабакка катышуусу б\ча рейд жүргүзүү.

 

ТИ боюнча директордун о.б. ИДН,соц.педагогӨндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
7Кыргыз тилчилердин декадасын өткөрүү.

Кыргыз тили жана адабияты сабагынын сапаттуу берилиши жөнүндө.

 

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
85-класстын окуучуларынын ылайыкташуусу(преемственность) жана билим сапаттарын көзөмөлдөө. (жылдырылат)

 

ОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
91.Аралыктан окутууда кыргыз тили жана адабияты сабагынын сапаты жөнүндө (справкаларды окуу)

2.Окуу режимиин сакталышынын жыйынтыгы.

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
101. 6-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү.

132.Кыргыз тили жана адабияты сабагынан окуучулардын жазуу иштерин текшерүү.

3.Мугалимдердин сабактарына катышуу.(спр.жазуу)

4.I чейректин жыйынтыгы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

М.У.Жусупова  Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
11ИДН менен биргеликте окуучуларга рейд жүргүзүү

 

ИДНкызматкери,

ТИ боюнча директордун о.б. Н.З.Абирова

Административдик кеңешмеде,маалымдама
12 

2.Электрондук күндөлүккө 6-кл. күндөлүктөрүн, дептерлерин текшерүү.

ОТИ боюнча директордун о.б. Жумакунова С.Б

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
133.Орус класстарынын мамлекеттик тилде сүйлөшүн көзөмөлдөө. 

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

 

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
14Комиссиянын составына ата-энелердин атынан мектептин ата-энелер комитетин шайлоо.

Окуучулардын сабакка үзгүлтүксүз катышуусун дайыма комиссия көзөмөлдөө.

ТИ боюнча директордун о.б. Н.З.АбироваӨндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
15Башталгыч класстардын мугалимдеринин окуучулардын шар окуусу боюнча иш-аракетиОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
161.Ата-энелер советинин чогулушу.Онлайн тартипте

 

ТИ боюнча директордун о.б. Н.З.АбироваАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
171.Муглимдер күнү.

2.Карылар күнү

3.”Манас” уюмунун иштери

ТИ боюнча директордун о.б. Абирова, Ыманбекова

организатор

Административдик кеңешмеде,маалымдама
18Предмет аралык конкурстарды уюштуруу, Онлайн иш-чараларды байма бай өткөрүү

1-4-класстар

Башталгыч кл.мугалимдер

 

УБ кенешмеде
15“Мамлекеттик тилдин кабыл алынышын 31 жылдыгына карата иш-чараларды уюштурууКырг.муг.

10-11- кл. окуучулары таймаш

Мам.тил.б.д.о.басары М.Байгуттуева
16Пандемия шартына карабастан ар кандай илимий-маданий иш-чараларга онлайн форматта катышып турууну колго алууШМОШМО жетекчилери

 

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          Жумакунова С.Б.

                                                                                                                 БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     “___”_________2020-жыл

Айлык план                 ноябрь

Иштелүүчү иштердин планы Ким жооптууКайда каралат
11.Мектеп дежурствосун уюштуруу .Администрация

ТИ б.д.о.б

Абирова Н.З..

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
21.Окуу тарбия иштердеги

I чейректин жыйынтыктары жөнүндө.

2.Окуучулардын билим сапатын жогорулатуунун негизги жолдору жана алдыңкы педагогикалык тажрыйбанын критерийлерин иштеп чыгуу

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

I чейректе иштелген                   иш – чаралар: ТИ б.д.о.б

Абирова Н.З.

Директор алдындагы кеңешмеде

Пед кен.

31.Аралыктан окутуу учурунда  1-4-класстын окуучуларынын билим сапаттары жөнүндө.

(справкаларды окуу талкуулоо)

2. Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окуучулардын билим сапаты-нын жыйынтыгы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

Мамлекеттик тил б/ча дир

орун басары

М. Байгуттуева

Директор алдындагы кеңешмеде
41.дистанттык форматта                       5-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү. (бардык сабактардан)

2.Жаңы кирген мугалимдердин сабактарына катышуу.

3.Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

 

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

Административдик кеңешмеде, маалымдама
51.6-класстын окуучуларынын билим сапаттарын текшерүү.

2.Башталгыч класстарынын билим сапатын текшерүү.

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
6Башталгыч класстардын онлайн сабактарга катышуусун көзөмөлгө алуу

 

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
71.Окуу программасынын аткарылышын текшерүү.

2.5-11-кл. окуучуларынын бардык сабактарга катышуусун көзөмөлдөө

3. Башталгыч кл. дептерлерин текшерүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б

ТИ б.д.о.б

Абирова Н.З.

ОТИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
8Сабакты себепсиз көп кирбеген, ат-энеси мектеп менен аз байланышкан окуучулар менен жыл бою класс жетекчи, тарбия жана окуу завучтары менен аңгемелешүү.ТИ б/ча Абирова Н.З.

Нааматбек у Б.

УБ кеңешмеси
9Башталгыч –параллель класстардын математика сабагынын бирдиктүү,эффективдүү электрондук ресурстарды пайдалануу менен берилишин текшерүүОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
10Орус тили адабияты сабагы боюнча конкурстарга катышуу

 

ОТИ боюнча

директордун о.б.

Жумакунова С.Б

ШМО жетекчи

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама

 

111.Сабактын жаңы технологияларын пайдалануу менен азыркы жаңылануунун негизинде сабакты уюштуруу.Методикалык жардам.ОТИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
121.Укук бузуулардан алдын алуу боюнча түзүлгөн кеңештин чогулушу.

«Өспүрүм» рейди

ТИ б/ча Абирова Н.З.

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
13Математика,физика сабактарына катышууОТИ боюнча

директордун о.б Жумакунова С.Б

 

 

УБ кеңешмеси
14Кыш мезгилине даярдыктарЗавхоз Э.ШабдановАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
15Онлайн форматта республикалык жана шаардык конкурстарга катышууМам.тил.б.д.о.басары М.БайгуттуеваАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
16Мугалимдердин онлайн форматта атайын электрондук ресурстар менен иштөөсүн көзөмөлгө алууну күчөтүүМетод иштери боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          С.Б.Жумакунова

БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                  №21 орто   мектебинин

                                                                                                                   директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                  “___”_________2019-ж

 

Айлык план    декабрь

Иштелүүчү иштердин планы Ким жооптууКайда каралат
11.Мугалимдерди курстан өткөрүү.МИ боюнча

директордун о.б .

М.У.Жусупова

.

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
21.Мугалимдерин кесиби боюнча билимдерин жогорулатуу курстарына жиберүү.ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова

МИб.д.о.басары

М.У.Жусупова

 

Директор алдындагы кеңешмеде
31.Башталгыч класстардын декадасынын жыйынтыгы.

2.четил, орус тили  декадасын өткөрүү жөнүндө.

3.Наркоманиядан алдын алуу.Спид оорусунан алдын-алуу боюнча айлык өткөрүу.

4.Терроризм коркунучтарынан сактануу боюнча класс жетекчилер менен биргеликте иш жүргүзүү.

5.3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга камкордук көрүү күнүнө жана 10- декабрь Адам укукгун коргоо күнүнө карата иш жүргүзүү.

ОТИ боюнча

директордун о. М.У.Жусупова

 

ТИ б/ча Абирова Н.З

Директор алдындагы кеңешмеде
41.Математика-1-4-кл,

кыргыз-тил 5-7-кл сабакткарынын сапаттуу берилиши жөнүндө.

2.Антикоррупция боюнча класс жетекчилер менен биргеликте иш жүргүзүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

Мектеп директору Г.Умарова

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
51.Англис тилинин сабагынын сапаттуу  берилишинин жыйынтыгы. (маалымат окуу)ОТИб.д.о.басары

Жумакунова С.б.

ШМО жетекчиси

УБ кеңешмеси
61.8-класстынын окуучуларынын билим  сапатын текшерүү (бардык сабактардан) Тарых сабагынын берилишинин абалы.

2.УБ 1-жарым жылдыкта иштеген иштери.

3. Жаш мугалимдердин психологиялык жактан ылайыкташуусу,көнүүсү үчүн шарт түзүү.

ОТИб.д.о.басары

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
71.8-10-класстын окуучуларынын  билим  сапаттарын  текшерүү.

2.Кышкы каникулда иштелүүчү иштер.

2.Ден соолук барагындагы көрсөтмөлөрдүн  аткарылышы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.б.

М.У.Жусупова

УБ кеңешмеси
81.Жаңы жылга карата мектепти жасалгалоо.Дубал газеталарды чыгаруу.(1-11-класстар)ТИ б/ча Н.З.Абирова

 

УБ кеңешмеси
91.10-класстар

2.Көзөмөлдүн жыйынтыгы

3.Предметтик олимпиаданын жыйынтыгы.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б.

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама
101.Тапшырма берүүнүн  нормаларын  текшерүү.

2.2-9 кл. кыргыз  тили,математика  сабактарынан дептерлерин  текшерүү.

3.1-11 класстын класс  жетекчилеринин  жана предмет мугалимдердин системалуу  иш  алып  баруусун текшерүү.

3.10-кл. күндөлүкторүн  дептерлерин  текшерүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б.

Жумакунова С.Б., М.У.Жусупова

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама

 

11Жыл боюнча начар  окуган окуучулар менен  иштеген  мугалимдердин  планын  тактоо.МИ боюнча

директордун о.б

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
12Жаңы жыл-2019 майрмадык иш-чараны ата-энелер менен биргеликте өткөрүү.

2.Майрамдык күңдөргө карата күнү-түнү жүргүзүлүүчү дежурствонун графигин түзүү.

ТИ б.д.о.басары Н.Абирова

Организатор:

Талантбек к М.

 

Административдик кеңешмеде,маалымдама
13Орус тили, орус адабияты жана  англис тили  сабактарынын  декадасы(  ачык сабактар )

Орус тилинде жана  англис  тилинде грамматикалык эрежелерди  пайдалануу  менен  сабактын  сабаттуулугуна  жетишүү.

ОТИ боюнча

директордун о.б

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

 

УБ кеңешмеси
14Жылуулук жана жарык режиминин сакталышы.Завхоз Э.ШабдановАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
15Бардык  сабактардан 10-11 кл арасында  мектептик олимпиаданы өткөрүү.

Райондук  шаардык олипиадага даярдануу.

ОТИ боюнча

директордун о.б.

Жумакунова С.Б.

 

Өндүрүштүк кеңешмеде маалымдама

 

169-11- класстардын окуучуларынын ата-энелери менен иш алып баруу.ТИ б/ча Абирова Н.ЗАдминистративдик кеңешмеде,маалымдама
174-декабрь “Манас күнүнө”карата жумалык өткөрүү

2.12-декабрь Ч.Айтматовду эскерүү күнүнө карата иш-чара

Мамлекеттик тил б/ча дир орун басары

М.Байгуттуева

УБ кеңешмеси
18 

 

 

 

 

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                          Жумакунова С.Б.

 

                                                                                                             БЕКИТЕМИН:

                                                                                                           №21 орто   мектебинин

                                                                                                           директору Умарова Г.Д

                                                                                                            ___________

                                                                                                                                                                     

                                                                                                           “___”_________2021-ж

                                               Айлык план    январь

Иштелүүчү иштердин планы МазмунуКайда каралатЖооптуу
1Педкадрлар менен иштөөЖаны келген, декреттик өргүүгө чыккан мугалимдерди тактооАдмин кенешмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова, секретарь Алымкул к Ж
1-1Педагогикалык кеңешменин ишиОкуу-тарбия боюнча 1-жарым жылдыктын жыйынтыгыПедагогикалык кеңешмеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова
1-2Мугалимдердин кесиби боюнча билимдерин жогорулатуу.Мугалимдерди курстардан өткөрүүДиректор алдындагы кеңшмедеМИ б.д.о.басары Жусупова М.У
1-3Директордун алдындагы кеңешме.1-жарым жылдык боюнча жыйынтыктар.

3-чейректин иш пландары  корректировкалоо.

Декадалардын уюштуруу жөнүндө.

Директор алдындагы кеңшмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова МИ б.д.о.басары Жусупова М.У
1-4Завучтун алдындагы кеңешме3-чейрек боюнча ички көзөмөлдү пландоо.

1-жарым жылдык боюнча программанын аткарылышын карап чыгуу

2-жарым жылдык боюнча календарлык-тематикалык пландарды текшерүү жөнүндө.

Админ кенешмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова МИ б.д.о.басары Жусупова М.У
2Мектептин ички көзөмөлү 

 

2-1Административдик көзөмөлБашталгыч класстарынын окуучуларынын окуу техникасын текшерүү.Админ кенешмедеОТИ б.д.о.басары Жусупова М.У
2-2Тематикалык көзөмөлОкуучулардын билимдерин,билгичтерин,көндүмдөрүн текшерүү.Админ кенешмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова МИ б.д.о.басары Жусупова М.У
2-3Класстын  көзөмөлү боюнча жалпы жыйынтык
2-4Докментердин толтурулушу боюнча көзөмөл1.Жалпы окуу боюнча микроучастокторду кыдыруу.

Справкаларды чогултуу.

2.Журналдардын өздүк  делолордун,алфавиттик китепченин толтурулушунун текшерүү.

Админ кенешмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова МИ б.д.о.басары Жусупова М.У

Соц.пед Нааматбек у Б.

 

 

 

 

3Жалпыга билим берүүМикроучастокторду кыдыруу.

Справкаларды чогултуу.

1-жарым жылдык боюнча отчет берүү.

6 жашка толгон окуучулардын тизмесин тактоо.

Окуучулардын келип-кетүүсүн тактоо.

ИДНдин учотунда турган  окуучулардын билим деңгээлин ай сайын текшерип туруу.

ТИ б.д.о.басары: Абирова Н.З.

Соц.пед Нааматбек у Б.

Психолог

Кунасова Б

4Ички көзөмөлгө коюлуучу класс1-жарым жылдык боюнча жыйынтыктагы билим сапатынын крсөткүчү төмөн класстарга көзомол (4в,5а,7г,8б.)Админ кенешмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова МИ б.д.о.басары Жусупова М.У

Соц.пед Нааматбек у Б.

 

5Дистанттык окутуу1-жарым жылдыкта окуучулардын билимин аллгоритм боюнча окууга тартылган класстарды текшерип чыгуу.Админ кенешмедеОТИ б.д.о.басары С.Б.Жумакунова МИ б.д.о.басары Жусупова М.У

Байгуттуева М.

6Дистанттык окутууда жетишпеген жактар1-жарым жылдыкта мугалимдердин электрондук ресурстар менен иштөөсүнө кошумча маалымат берүү, үйрөтүү.Админ кенешмедеМИ б.д.о.басары Жусупова М.У

 

               

 

             ОТИ боюнча директордун орун басары:                               Жумакунова С.Б

                                                                                                                   

                                                                                                                    БЕКИТЕМИН:

                                                                                                           №21 орто   мектебинин

                                                                                                           директору Умарова Г.Д

                                                                                                            ___________

                                                      Февраль                                      “___”  ______2021-ж

 

Иштелүүчү иштердин планы Кайда каралат

 

 

 

Жооптуу
1-11.Ачык сабактарОкуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

МИ б.д.о.басары Жусупова М.У.

1-21.Кружоктун иштери,документациялары жөнүндөАдминистративдик көзөмөл.ОТИ боюнча д.о.б

Жумакунова С.Б.

1-31.9-11-класстардын билим деңгээлин текшерип чыгуу.

2.9-11-класстардын аттестат жана күбөлүк алуу үчүн документтерин даярдоо.

Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.      Директор алдындагы кеңшмеде.ОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

 

1-41.химия сабагынын берилишин текшерүү.

2.математика сабагынын сапаттуу берилиши.

Административдик кеңешмедеОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

1-51.9-класстардын күндөлүктөрун, дептерлерин текшерүү, маалымат жазуу.Директор алдындагы кеңшмедеОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

1-61.Бекитилген микроучастоктордогу окуучуларга мугалимдер тарабынан  базистик окуу планын түшундүрүү иштерин жүргүзүу.

2. Начар окуган окуучулар менен штөө

Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

ТИ б.д.о.басары Абирова Н.З.

 

1-71.Зордук-зомбулукка каршы акция.Эссе жаздыруу,анкета жүргүзүү.Директор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча д.о.б

Абирова Н.З.

.

1-8Спорттук-массалык  иш-аракеттерДиректор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча  д.о.б.

Абирова Н.З.

Өзгөнбек у Чынгыз

1-9Мектептин  материалдык-техникалык  базасын  чыңдооДиректор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча  д.о.б.

Н.Абирова

1-1021-февраль Эне тил майрамын өткөрүүДиректор алдындагы кеңшмедеМам.тил б.д.о.басары Байгуттуева М.С.
1-12Укук бузуулардын  абалы  мектеп  боюнчаДиректор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча  д.о.б.

Абирова Н.З.

 

1-13Ата  Мекенди  коргоочулардын күнүнө  даярдык  көрүүДиректор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча  д.о.б.

Абирова Н.З.

 

1-14Ички көзөмөлгө коюлган класстар менен иш алып барууПед кенешмедеОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

МИ б.д.о.басары Жусупова М.У.

1-15Короновирус тууралуу маалымат берүүПед кенешмедеТИ боюнча д.о.б

Абирова Н.З.

 

1-16Жаз мезгилине карата мектептин ички-тышкы территорияларын ирээтке келтирүүПед кенешмедеТИ боюнча д.о.б

Абирова Н.З.

 

1-17Күбөлүктөрү жок, ИННдери жок окуучулардын тизмелерин тактооПед кенешмедеСоц.пед Нааматбек у Бакай

 

 

ОТИ боюнча директордун орун басары:                               Жумакунова С.Б.

                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                                БЕКИТМИН:

                                                                                                                №21 орто   мектебинин

                                                                                                                директору Умарова Г.Д

                                                                                                                ___________

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                               “___”_________2021-ж

Айлык план

                                                                 МАРТ

Иштелүүчү иштердин планы Кайда каралатЖооптуу
1Окуучулардын окуу предметине карата алардын билимдерин,көндүмдөрүн жана алардын билгичтиктерин өнүктүрүүнү уюштуруу.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.

 

 

2Мугалимдердин ишин уюштурууну стимулдаштырууОкуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

3Мектеп психологунун иштелген иштеринин жыйынтыктары.3- чейректин жыйынтыктарынын анализи..

 

директор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча д.о.б

Н.З.Абирова

 

4Контролдук,практикалык иштердин аткарылышы жөнүндө.сабактардан бир”3,””4”алган окуучулардын 2- жарым жылдыкта жетишүүсүн карап чыгуу.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б. М.У.Жусупова

5Математика сабагынын 5-11-класстарда берилиш абалы.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.

 

6Биология ,адеп сабактарынын сапаттуу берилиши. Семинар,конференциялар.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

71.11-класстардын күндөлүктөрүн,дептерлерин текшерүү.2.Журналдардын өздүк делолордун,алфавиттик китепченин толтурулушун текшерүү.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б. М.У.Жусупова
8Окуучулардын келип-кетүүсүн тактоо ИДНдин учетунда турган окуучулардын билим деңгээлин текшерүүдиректор алдындагы кеңшмедедиректор   Г.Умарова
9Окуучулардын окуу предметине карата алардын билимдеринин-көндүмдөрүнүн жана билгичтиктерин өнүктүрүүнү уюштуруу. 4- чейректеги иштелүүчү иштерди пландаштыруу.Педагогикалык кеңешмедиректор   Г.Умарова
10Методикалык окуу “Сабактын максаттарынын туура коюлуш эрежелери.”Методикалык кеңешмедеОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б. М.У.Жусупова

11Ата-энелер кеңешинин чогулушуАта-энелер жыйналышыГ.Д.Умарова

ТИ боюнча д.о.б.

Н.З.Абирова

128-март Аялдардын эл аралык майрамы.Нооруз майрамдарына карата иш- чаралар.директор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча д.о.б.

Н.З.Абирова Мамлекеттик тил боюнча д.о.б.

М.Байгуттуева

13Мүнөзү  оор  окуучулардын  сабактарга  катышуусудиректор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча д.о.б.

Н.З.Абирова

Соц.педагог Нааматбек уБ

14Көчүрүү  бүтүрүү  экзамендерине  даярдык  көрүүдиректор алдындагы кеңшмедеОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.
15Жогорку класстын  окуучуларына  кесиптик  багыт  берүүдиректор алдындагы кеңшмедеОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.
16Класстык  сааттарды  өткөрүү  деңгээлиТарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ТИ боюнча д.о.б.

Н.З.Абирова

17.Райондук, шаардык иш-чараларга катышууну активдештирууШМО жетекчилер, мугалимдер, администрацияЖалпы, план боюнча
18Окутуу технологиясын жакшыртуу максатында заманбап методиканы пайдаланууга уйротуудиректор алдындагы кеңшмедеОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

19“Журогумду балдарга арнайм-2021” кароо сынакка катышуудиректор алдындагы кеңшмедеОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

М.У.Жусупова

 

ОТИ боюнча директордун орун басары                               Жумакунова С.Б.

                                                                                                                  

                                                                                                                   БЕКИТЕМИН:

                                                                                                                   №21 орто   мектебинин

                                                                                                                    директору Умарова Г.Д

                                                                                                                    ___________

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   “___”_________2021-ж

 

Айлык план  апрель

Иштелүүчү иштердин планы МазмунуЖооптуу
1Жаш мугалимдердин чыгармачылык отчету.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.МИ боюнча д.о.б. М.Жусупова

 

2Жалпыга билим берүү жөнүндө.

Психологдун иши

Административдик кеңешмедеДиректор

Г.Умарова

3Көчүрүү жана бүтүрүү экзамендерин уюштуруу.9-11-класстардын экзамени,метод бирикменин иштеринин анализдери.Кийинки окуу жылынын  методикалык иштеринин пландары.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.
4Сүрөт,музыка ,эмгкек,дене тарбия сабактарынын берилиши жана сабак берген мугалимдердин чыгармачылык отчету.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. ЖумакуноваС.Б.

М.Жусупова

 

5Орус тили,кыргыз тил жана адабияты, тарых,чет тили,математика сабактарынын сапаттуу берилиши.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б.

Жумакунова С.Б.

М.Жусупова

 

68-класстардын күндөлүктөрүн,дептерлерин текшерүү,маалымат жазуу.Окуу-тарбия иштер боюнча завучтун кеңешмесинде.ОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.

 

71.Мугалимдердин көрсөтмө куралдарын кароо

2.”Жылдын мыкты мектеби-2019”конкурсуна даярдык көрүү

Директор алдындагы кеңшмедеМИ боюнча д.о.б. М.Жусупова

 

 

7Ай сайын окуучулардын сабакка катышуусун текшерип туруу. Билим берүү боюнча закондордун аткарылышын  директор алдындагы кенешмеде талкуулоо.Директор алдындагы кеңшмедеТИ боюнча д.о.б

Н.Абирова.

 1.Сабактын жаңы технологияларын пайдалануу менен азыркы жаңылануунун негизинде сабакты уюштурууДиректор алдындагы кеңшмедеМИ боюнча д.о.б. М.Жусупова

 

8Ата-энелер менен иштөөАта-энелер чогулушуТИбоюнча д.о.б.

Н.

11.Социалдык жактан муктаж окуучулар менен иш жүргүзүү.Директор алдындагы кеңшмедеСоц.педагог

Д.Рыспаева

129-11-класстардын окуучуларын ЖРТ жана УТБ катыштыруу, окуучулардын катышуусуна көзөмөл салууАдминистративдик кеңешмедеОТИ боюнча д.о.б. Жумакунова С.Б.

Кл.жетекчилер

13Окуу китептеринин сакталышы боюнча рейддерди уюштуруу.”Переплет”кружогунун иштери боюнча анализ.Административдик кеңешмедеКитепкана башчысы Н.Асакеева

 

 

                ОТИ боюнча директордун орун басары:                         С.Жумакунова