№21 орто мектеби Жалпы орто билим берүү мектеби №21

Мектеп

№21 мектеби 2006 жылдан баштап иштеп келе жатат.Мектеп 754 орундукка ылайыкташтырылган.Азыркы учурда 1200дон ашык окуучу окуп келет.

мектепте жалпы 62 мугалим эмгектенет. Мектептин өзүнүн методикалык темасы жана негизги стратегиялык максаттарды  жана эффективдүү  көрсөткүчтөрүдү  аныктоо үчүн 2014-2018-жылга чейин мектептин өзүн-өзү өнүктүрүү планы иштелип чыккан.

Мектептин миссиясынын жана программасынын негизги идеясы:

Окуу-тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу жана компетенттүүлүккө тарбиялоо.

Миссиянын глобалдуу максаты: социалдык активдүүлүк жана гендердик тен укуктуулук, коомдо өзүн-өзү алып жүрүүгө, жашоодо өз ордун таба билүүгө, ар тараптан таланттуу инсандарды тарбиялоого, алган билимдерин жашоодо пайдалана билүүгө тарбиялоо болуп эсептелинет. Мектептин негизги милдеттери:

 • Ата-энелер менен тыгыз иштеп,жакшы билимдерге ээ болгон азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын салттарын жана маданиятын терен сыйлаган, бүтүндөй дүйнөлүк маданиятты жана искусствону түшүнүүгө, баалоого жөндөмү бар бүтүрүүчүлөрдү тарбиялоо.
 • Окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн ачуу,окуу таанып билүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
 • Билим берүүнүн сапатынын жогорулашынын негизинде алдынкы заманбап технологияларды, методикалык инновациялык информацияларды колдонууну ишке ашыруу.
 • Мектепте “жашоонун сергек мүнөзү” планын иштеп чыгуу менен окуучулар жана мугалимдер арасында “дени сак улут” программасынын үстүндө иштөө.

Ушул түзүлгөн окуу программасынын негизинде иш жүргүзүлөт.

мектептин өнүктүрүү планы бар.

1.9.Жакынкы 5 жылдык  мектептин стратегиялык өнүктүрүү планы

1-Стратегиялык максаты: Мугалимдин билимин жогорулатуу менен окуучулардын билим сапатына жетишүү

Жетишкендиктин көрсөткүчтөрү2014жыл2015жыл2016-жыл2017-жыл2018жыл
1.Окуучулардын денгээли.Окуучулардын билимдерин жана билгичтиктерин жана көндүмдөрүнүн динамикасы. Бүтүрүүчүлөрдүн билим денгээли30%40%48%52%
2.Окуу-тарбия иштеринде педагогикалык кадрлар менен камсыз кылуу жана кадрлардын квалификацияларын жогорулатуу80%78%80%84%____
3Ар бир окуучу менен жекече иштөөгө жетишүү30%33%38%38%____
4Азыркы учурдагы сабактын өтүлүшүн алдыңкы педагогикалык тажрыйбанын негизинде ишке ашыруу35%38%40%45%
5Окуучуларды адептүүлүккө жана эстетикалык ишмердүүлүккө тарбиялоо40%45%55%58%_____

 

2– Стратегиялык максаты Жаш өспүрүмдөрдү адептүүлүккө  жана көркөм – эстетикалык маданий жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө тарбиялоо.

Жетишкендиктин көрсөткүчтөрү2014 -жыл2015- жыл2016- жыл2017-жыл2018-жыл
1.Окуучуларды предметтик кружокторго,спорттук секцияларга,класстан тышкаркы иштерди уюштурууга катыштыруу. 

30%

 

 

 

44%

 

45%

 

48%

2.Окуучулардын райондук, шаардык денгээлде өткөрүлгөн конкурстарга катышуусунун жыйынтыгыКатыштык Кызыктыруу чу сыйлыктарКатыштык

Кызыктыруу чу сыйлыктар

Кызыктыруу чу сыйлыктарОкуучу

Кызыктыруучу сыйлыктар

3«Манас» балдар жана өспүрүмдөр уюмунун өзүн-өзү башкаруу парламентине кошкон салымы40%57%68%75%
4Укук бузуулардын  алдын алуу боюнча:                    ИДН учётунда,   мектептин учётундагы окуучулар жөнүндө маалымат.ИДН-5,

Мектеп   2

ИДН-6,

Мектеп  3

ИДН-2,

Мектеп   2

ИДН-3

Мектеп     2

 

5Окуучулардын сабакты себепсиз калтыргандыгы жөнүндө маалымат1500108914001350
6Жол эрежесин сактоо жана жол кырсыктарынын (травматизм) катталышы жөнүндөЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жокЖол кырсыгы болгон жок

 

Бишкек  шаарынын №21 орто  мектебинин 

өнүктүрүү  планынын  негизги

  максаттары жана  милдеттери

1.Ата-энелер  менен  тыгыз иштеп, жакшы  билимдерге ээ болгон, азыркы  коомдо  натыйжалуу  иштөөгө  жөндөмдүү, Кыргыз  Республикасынын салттарын  жана  маданиятын терең  сыйлаган, бүтүндөй  дүйнөлүк  маданиятты  жана  искусствону  түшүнүүгө, баалоого жөндөмү бар бүтүрүүчүлөрдү  тарбиялоо.

2.Окуучулардын чыгармачылык жөндөмүн  ачуу  менен бирге  алардын  окууга  болгон  милдеттүүлүктөрүн  сездирүү, окуу-таанып  билүүчүлүк  ишмердүүлүктөрүн  өркүндөтүү.

3.Окуучулардын  окууда  жакшы  жосундуу, маданий, өзүнүн  денеси  жана акылы  жагынан  өнүгүүсүнө  тарбиялоо.

4.Азыркы  сабактын  өтүлүшүн алдыңкы  педагогикалык  тажрыйбанын  негизинде  ишке  ашыруу.

5.Билим  берүүнүн  сапатын  жогорулатуунун  негизинде алдыңкы  методикалык  информациялык  технологияларды  колдонуу  менен  педагогикалык  алдыңкы  иш  тажрыйбаны  жайылтуу.

6.Билим берүүнүн  максаттарынын  жана  милдеттеринин  биримдиги  окуу  планы  менен  шайкеш  келип, алдыңкы  педагогикалык практиканы  ишке  ашыруу.

7.Окуу-тарбия  иштеринде  педагогикалык  кадрлар  менен  камсыз  кылуу  жана  кадрлардын  квалификацияларын системалуу жогорулатып туруу.

8.Чыгармачыл  топторду  жана  жаш  мугалимдердин  класстарын  түзүү.

9.Ар бир  окуучу  менен  жекече  иштөөгө  жетишүү.

10.Педагогикалык  мастерлерди  түзүү, алардын  иштерин  жакшыртуу.

11.”Мугалим-мугалим”, “Окуучу-Окуучу”, “Мугалим-окуучу””мугалим-окуучу, мугалим-окуучу-ата-эне” деген өз ара мамилелерди түзүү.

12.Мектепте “Жашоонун  сергек  мүнөзү” планын  иштеп  чыгуу.

13.Окуучулар  жана  мугалимдер  арасында “Дени сак улут” программасын  эксперимент  катары  колдонуу.

Мектептин педагогика-психологиялык темасы:

Заманбап технологияларды жана улуттук педагогиканы пайдалануу менен окуучуларды компетенттүүлүккө тарбиялоо.

I ЭТАП

2019-2020-окуу жылы

 1. Окуу-тарбия иштеринин анализи.
 2. Мугалимдин билимдерин өркүндөтүү.
 3. Ата-энелер менен бирдикте иш алып баруу.
 4. Пед.окууларды уюштуруу.

            II ЭТАП

2020-2021-окуу жылы

 1. Алдынкы тажрыйбаны топтоо
 2. Пед.окууларды, семинарларды, конференцияларды,ата-энелердин катышуусунда уюштуруу.
 3. Чыгармачыл топтогу мугалимдердин иш-аракеттери

         III ЭТАП

2021-2022-окуу жылы

 1. Мугалимдердин методикалык, чыгармачыл денгээлин өстүрүү.
 2. МБнын мүчөлөрүнүн чыгармачыл отчетторун өткөрүү.
 3. Мугалимдердин тажрыйбысынын педагогикалык системасын үйрөнүү.
 4. Ата-Энелер менен бирдикте иш-чараларды өткөрүү.

              IV ЭТАП

2022-2023-окуу жылы

 1. Усулдук иштелмелерди чыгаруу.
 2. Мугалимдин иш-тажрыйбаларын басма сөз каражаттарына жарыялоо.
 3. Мугалимдерден ата-энелерден анкета алуу менен жыйынтыктоо.
 4. Жаны перспективалык планды иштеп чыгуу.

Бишкек  шаарынын  №21 жалпы орто билим берүү  мектебинин   өнүктүрүү  планы

2019-2023-жылга  чейин

Тема:  “Заманбап технологияларды жана улуттук педагогиканы пайдалануу менен окуучуларды компетенттүүлүккө тарбиялоо”.

Окутуу  этаптар Этаптын   мазмуну, милдеттери Аткаруунун  технологиясы
2019-2023-ж.ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Социалдык блок

-окуучулардын

ден-соолугунун абалы

1.Билим  берүү  блогу

-Окуутунун  деңгээли

-Окуучулардын билимдерин, билгичтиктерин жана көнүмдөрүнүн  динамикасы

-Бүтүрүүчүлөрдүн билим  деңгээли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарбиялык   блок

-Мектептин  тарбиялык ишмердүүлүгүнүн  максаты;

-Жаш  өспүрүмдөрдү  адептүүлүккө жана эстетикалык  ишмердүүлүккө тарбиялоо

-Окуучулардын тарбиялык  денгээли

-Класс  жетекчилердин  класс  менен   иштөө  ишмердүүлүгү

-Тарбиялык  иштеринин  ийгиликтеринин  анализдери

 

 

 

 

 

 

-Окуучуларга  комфорттук  шарт түзүү.

-Мектеп менен  ата-энелердин  байланышы .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Психологиялык  блок

-Окуучулардын  жекече  жетишкендиги  жана өзгөчөлүгү

-Окуучулардын  таанып-билүү  кызыкчылыктарын  өркүндөтүү.

-Окуучулардын  креативдүүлүгү

 

 

 

 

 

5.Педагогикалык блок

-Мугалимдин  ишмердүүлүк ийгилигин  баалоо .

-Мугалимдердин

Креативдүүлүгү.

-Мугалимдердин методикалык  чыгармачылык деңгээли.

Окутуунун  активдүү  формалары, теманын өзгөчөлүгүнө  жараша тандап алуу.

Окутуунун  интерактивдүү формаларын  колдонуу.

Талантуу, жөндөмдүү  окуучуларга  багыт берүү.

Билим берүүнүн  мазмунуна  ылайык  жаңы  педагогикалык  техналогияларын колдонуу. (тест, зачет,модулдук система)

Предметтер  боюнча окуучулардын билим  сапаттары (чейректик, жылдык, жарым  жылдык, экзамендин жыйынтыктары) конкурс  жана  олимпиаданын  жыйынтыктары

Шаардык , райондук  тесттин жыйынтыктары (9-11 кл.)

Республикалык  тесттин  жыйынтыктары (11-кл.) Окуучулардын  жогорку  окуу  жайларга  өтүшү.

 

“Гендердик  тең укуктуулуулукка  жетишүү”, “Туберкулез-4”, Спид ВИЧ “эпидемиясын алдын-алуу”, “Балдарды  коргоо  жана  колдоо” , КРнын  жарандарын  тамеки  чегүүдөн сактоо”,  “ Хизбут- Тахрир” экстремистик  уюмдарынан  алдын-  алуу, “Окуучуларга  адеп-ахлактык  тарбия  берүү”, “Укук бузуулардын  алдын – алуу”  “ “Баланын  укуктары  жөнүндө  конвенция” улуттук  программаларды  ишке  ашыруу  боюнча инновациялык  сабактарды  өтүү, окуучулар арасында  КВН, конкурс, тегерек стол, викториналар ,конференциялар, спорттук мелдештерди өткөрүү.

“Өспүрүм”, “Камкордук” ж.б.  рейддерди  жүргүзүү .

ИДН менен бирдикте кеңешме өтүү лекцияларды окуу.

Ата-энелер  менен  иштешүү, класстык сааттарды өтүү.

Класс  жетекчилердин  жоопкерчилигин  көтөрүү

 

Жаны  педагогикалык  технологияны  практикада  терең  өздөштүрүү  менен  колдоно  билүүгө  машыгуу.

 

 

Окуучулардын  предметтерге  болгон кызыгуусун  артыруу, жекече  ыкмаларды  колдонуу  менен  окуучулардын  билимин  өнүктүрүү.

Жөндөмдүү  жана  таланттуу  окуучуларга комфорттук  шарт  түзүп, предметке  болгон  кызыгуусун  артыруу.

Окуучулардын  билим  деңгээлин  мониторинг  аркылуу  изилдөө.

Мектептин  ички  проблемасы  менен  кошо жашоого үндөө, мектеп ата-эненин , анын баласынын  экинчи үйү  экендигине ынандыруу (өз  ара  урмат көрсөтүү иштери).

Ата-энелердин мектептеги  орду, жана мектеп  үчүн жоопкерчилиги жөнүндө  түшүндүрүү. (пед.кеңешмеде, ата-энелер чогулушунда).

Окуучулардын  мектепке  адаптациялануусунун  үстүндө   иш  алып  баруу.

Талантуу  жана  жөндөмдүү  окуучулар  менен  иш  алып  баруу.

Окуучулардын  жана  мугалимдердин  эмоцияга  алдырган жүйөөсүнүн себептеринин диагностикасын иштеп  чыгуу.

Окуучулардын  өзүн-өзү  баалоо  таблицаларынын жыйынтыгын  иштеп  чыгуу.

Окуучулардын  предметтерге болгон  кызыгуусун  рейтингдерин  иштеп  чыгуу .

Мугалимдер  арасындагы  психологиялык кызматтын  мүнөздөрүнүн  көрсөткүчтөрүн  иштеп  чыгуу .

Бул  төмөнкү  принциптер менен  ишке  ашат.

-кызматташтык

-социалдык

-акыйкаттык

-адамга ишеним  менен сый  мамиле

-мектептин  ички көзөмөлүн , мугалимдердин кесиптик деңгээлин системалуу  түрдө жогорулатуу, мектептин  башкаруу  ишине мугалимдердин  катышышы.

-окуу-тарбия  иштериндеги  дайыма  жанылануу.

Бул негизинен ушул принциптерди ишке ашыруу үчүн төмөндөгүдөй факторлор керек.

1)      Мектептин өнүгүү режимин көрсөтүү.

2)      Оку-тарбия иштерине инновациялык процесстерди киргизүү менен билим беруу процессин жаӊылатуу.

3)      Билим берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу учун педагогикалык технологоияларды мугалимдин иш тажрыйбасына киргизүү.

4)      Мониторинг системасын киргизүү.

Окуу тарбия процессинде башкаруу ички көзөмөлгө тиешелүү:

1.      Ички көзөмөл системасын теске салуу.

2.      Инновацияларды көзөмөлдөө.

3.      Ички көзөмөл системасындагы педагогикалык консилиум.

4.      Максатына карата ар түрдүү багыттагы ички көзөмөл.

5.      Мугалимдин ишмердүүлүк ийгилигин баалоодо чыгармачыл топтогу мугалимдердин группасын түзүү.

6.      Жыйындар, пед.кеӊешмелер түрүндө өткөрүү.

7.      Мугалимдердин чыгармачылык отчетторун иш тажрыйбага киргизүү.

8.      Предметтик декадаларды өткөрүү.

9.      Мугалимдерди аттестациялоо жеке иш тажрыйбаларын баалоо.

Мугалимдердин ишмердиги өз ичинен төмөндөгүлөрду камтыйт.

1.      Сабакка даярдануусу

2.      Сабакты өтүүсү

3.      Кабинетте иштөөсү

4.      Педагогикалык форумдарга катышуусу

5.      Өз билимин өркүндөтүүсү

6.      Класстан тышкары педагогикалык иштер

7.      Таланттуу окуучулар мене иштөөсү

Мугалимдердин методикалык чыгармачылык деӊгээлин көтөрүүдө төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлөт;

1.Башталгыч класстарда интеграл сабактарын өтүү.

Сынчыл ой жүгүртуүүнүн элементтери

Критикалык ой жүгүртүү методу.

Окутуунун активдүү методдору аркылуу мугалимдердин чеберчилигинде окуучулар төмөнкүлөргө жетишет:

Акыл-эсинин өнүгүшу.Алардын окууга болгон мамилеси.Өз алдынча иштей билүүсү.Ушунун негизинде мектептин илимий методикалык темасы:“Сабакты туура уюштуруунун негизинде окуучулардын таанып билүүсүн өнүктүрүү”.                  Бул тема боюнча төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлөт:                       Мугалимдерге окутуунун сапатын  жогорулатууда жардам берүү.                                                            Алдыӊкы педагогикалык тажрыйбаны окуу процессинде пайдалануу.

Теоретикалык билимдерин жана педагогикалык квалификациясын жогорулатуу.

Толук кандуу билим берүүнүн принциптерин ишке ашыруу.

Билим берүү процессинин сапатын өркүндөтүү.

Мугалимдерди жаны педагогикалык технологиялар менен тааныштыруу.

Метод бирикмелеринин мүчөлөрүнүн ачык сабактарын жана чыгармачылык отчетторун өткөрүү.

Мугалимдердин тажрыйбасынын педагогикалык системасын үйрөнүү.

Методикалык иштер боюнча ичкм көзөмөл.

Жаш адистер менен иштөө.

Метод бирикме мүчөлөрүнө тематикалык консультация берүү.

Автордук, методикалык, дидактикалык проектерди иштеп чыгууга катышуу.

Методикалык иштин сапатынын мониторинги.

 

 

 

 

 

№21ЖОББ мектебинин директору:                  Г.Д,Умарова

Усулдук бирикменин иш планын түзүүдө үч бөлүккө бөлүп карроо ылайыктуу.

Биринчи бөлүмдө бирикменин мүчөлөрү жана мугалимдер жөнүндө маалымат берүүдө төмөндөгү критерийлерге көнүл буруу зарыл.

-мугалимдин аты-жөнү;

-билими (кайсы окуу жайын качан бүткөн,жылы,окуу жайынын аталышы);

-педагогикалык стажысы;

-окуу нагрузкасы (предмети,классы,сааттардын саны,атайын курстары, кружогу ж.б)

-билим өркүндөтүүсү (качан,кайдан курстан өттү);

-квалификациясы (категориясы, разряды, акыркы аттестациядан өткөн жылы) ;

-сыйлыктары (качан, кайдан сыйлык берилген);

-кайсы проблеманын үстүндө иштейт.

Экинчи бөлүмдө өткөн окуу жылы боюнча жыйынтыктар жана жаны окуу жылына негизги милдеттер каралат:

-билим берүү маселелери боюнча нормативдик жана методикалык документацияларды үйрөнүү;

-вариативдүүлүктү эсепке алуу менен предмет боюнча окутуулуч мазмунду тандап алуу жана окуу программаларын түзүү;

-предметтер боюнча иштөөнүн индивидуалдуу пландарын түзүү, автордук программаларды жана методикаларды анализдөө;

-көчүрүлүүчү жана бүтүрүүчү класстарды жыйынтыктоочу текшерүү үчүн аттестациялык материалдарды (оозеки экзамендер үчүн) бекитүү;

-ар түрдүү өтүлүүчү иштердин методикасын өркүндөтүү;

-ички текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча предметтин берилиш абалынын анализи менен тааныштыруу;

-окутуу процессинде окуучулар менен коопсуздук техникасынын нормаларын жана эрежелерин сактоо боюнча иш алып баруу,  ден соолукту коргоо;

-белгилүү тематика боюнча жетишкен натыйжаларга өзү анализ берүү менен өз ара сабактарга катышуу;

-предметтеги таттаал темаларга усулдук иштелмелер менен тааныштыруу максатында белгилүү тема боюнча ачык сабактарды уюштуруу;

-алдынкы педагогикалык тажрыйбаны үйрөнүү;

-предмет боюнча эксперменталдык иштерди уюштуруу;

-предмет ар түрдүү авторлордун методикалык иштелмелери менен тааныштыруу, предметти окутуунун методдорун анализдөө;

-мугалимдердин кесиптик билимин өстүрүүдөгү отчеттору;

-мектепке предметтик жумалыктарды өтүү, предметтик олимпиадалардын биринчи этаптарын, кароо-сынактарды уюштуруу жана өткөрүү;

-предмет боюнча класстан тышкары иштердин абалы жөнүндөгү маселелер;

-Теоретикалык билимдерин жана педагогикалык квалификациясынын жогрулатуу.

-Толук кандуу билим берүүнүн принциптерин ишке ашыруу;

-Билим берүү процессинин сапатын өркүндөтүү;

-Мугалимдерди жаны педагогикалык технологиялар менени тааныштыруу;

-Метод бирикменин мүчөлөрүнүн ачык сабактарын жана чыгармачылык отчетторун өткөрүү;

-Мугалимдердин тажрыйбасынын педагогикалык системасын үйрөнүү;

-Методикалык иштер боюнча ички көзөмөл;

-Жаш адистер менен иштөө;

-Метод.бирикме мүчөлөрүнө тематикалык консультацияларды берүү;

-Автордук методикалык дидактикалык проекттерди иштеп чыгууга катышуу;

-Методикалык иштин сапатынын мониторинги.

-материалдык базаны чыңдоо,окутуунун каражаттары,анын ичинде предмет боюнча көрсөтмө окуу куралдарын окуу китептерин сабактын жабдылышынын талаптарына ылайык түргө келтирүү

Үчүнчү бөлүмдө жаңы окуу жылына карата иш план түзүүдө өткөн окуу жылындагы кемчиликтер эске алынуу менен жогорудагы аталган милдеттерди камтуу керек

Илимий методикалык иштердин максаттары жана милдеттери:

 1. Ата-энелер менен тыгыщз байланышта иштеп жакшы билимдерге ээ болгон азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү КР салттарын жана маданиятын терең сыйлаган,бүтүндөй дүйнөлүк маданиятты жана искусствону түшүнүүгө,баалоого жөндөмдү бар бүтүрүүчүлөрдү тарбиялоо

Усулдук бирикменин максаты мугалимде6рдин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү болуп саналат.

 • Окуучуларга билим жана тарбия берүүдө рационалдуу усулдарды пайдалануу.
 • Мугалиимдердин усулдук даярдыгын жана жалпы дидактикалык деңгээлин дайыма жогорулатып туруу
 • Алдыңкы мугалимдердин тажрыйба алмашуусун уюштуруу
 • Окутуу жана тарбиялоого болгон жаңыча мамилелерди иштеп чыгуу
 • Мугалимдердин билимин өркүндөтүү үчүн жаңы шарттарды түзүү жана мугалимдин чыгармачылык тобун жетектөө
 • Алдыңкы педагогоикалыку тажрыйбаны окуу процесингде пайдалануу

Илимий методикалык иштердин мазмуну

 • Мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүктөн эмнеден кыйналаарын табуу
 • Мугалимдин иш аракетин талдоо,план түзүү
 • Рецензиялоо,окуу программаларын ,усулдук колдонмолорду алгачкы экспертизадан өткөрүү
 • Педагогикалык алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү,жалпылоо
 • Предметтик декадаларды,жумалыктарды,предметтик олимпиадалардын,конкурстардын этаптарын уюштуруу
 • Ачык сабактарды өткөрүү,өз ара сабакка катышууну уюштуруу
 • Мугалимдер үчүн усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу
 • Окуучунун окуу мүмкүнчүлүгүн жыйынтыктарын талдоо
 • Предмет боюнча жеке пландарды бекитүү